Η ροή στις σφαγίτιδες: μελέτη με επεμβατική φλεβογραφία

Το αξιοπρόσεχτο στη μελέτη των Veroux et al είναι πως η αγγειοπλαστική στην οποία προέβησαν δεν ήταν αποτελεσματική για τη βελτίωση της ροής παρά μόνο στο 37% των ασθενών και για τις δύο σφαγίτιδες.

Σε δείγμα 313 ασθενών με MS, η μελέτη επιβεβαιώνει τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης καθηστερημένης απορροής αίματος στις σφαγίτιδες φλέβες, ενώ ειδικά σε ασθενείς που εμφάνιζαν εξαιρετικά αργή ροή (Severe Delayed Flow, SDF), η αγγειοπλαστική δεν επιτύγχανε απόλυτα τη βελτίωση της ροής (επιτυχία θεωρήθηκε να καταφέρει το μπαλόνι να μειώσει την καθυστέρηση για τουλάχιστο δύο δευτερόλεπτα).  Επί τούτου, να αναφερθεί πως φυσιολογικές θεωρήθηκαν σφαγίτιδες με χρόνο απορροής του σκιαγραφικού εντός τους τα 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο.  Ομάδα ελέγχου ήταν δώδεκα ασθενείς που υπόκειντο σε αιμοκάθαρση, χωρίς ίχνη στενώσεων στις σφαγίτιδές τους.  Σε αυτούς, ο μέσος χρόνος απορροής στις σφαγίτιδες ήταν τα 3.1 δευτερόλεπτα, ελάχιστα καλύτερος από τον μέσο χρόνο απορροής στις υγιείς σφαγίτιδες των ασθενών με σκλήρυνση, που ήταν τα 3.3 δευτερόλεπτα.  Στις μη υγιείς σφαγίτιδες, χρόνος μεταξύ των 4 και 6 δευτερολέπτων χαρακτηρίστηκε Moderate Delayed Flow, ενώ πάνω από 6 δευτερόλεπτα χαρακτηρίστηκε Severe Delayed Flow.  Η τελευταία ομάδα ήταν που είχε τη μικρότερη επιτυχία στην αγγειοπλαστική.

Internal Jugular Veins Outflow in Patients with Multiple Sclerosis: A Catheter Venography Study

Leave a Comment